Speciálně pedagogické minimum pro učitele – Co dělat, když do třídy přijde žák se speciálními vzdělávacími potřebami

Speciálně pedagogické minimum pro učitele – Co dělat, když do třídy přijde žák se speciálními vzdělávacími potřebami

Lenka Bittmanová a kol.

Tato publikace, určená především pedagogům základních škol, by měla být součástí každé školní knihovny.

Jedná se o publikaci nakladatelství Pasparta, ve které naleznete deset kapitol popisujících nejčastější vzdělávací potřeby-diagnózy. Každou kapitolou čtenáře provází autor zabývající se danou problematikou – odborník s teoretickou i praktickou zkušeností. Kapitoly obsahují stručný popis vzdělávací potřeby, kazuistiku, a hlavně praktické rady, postupy a metody. V závěru každé části čtenář nalezne souhrn doporučené literatury včetně internetových odkazů.

Publikace může být výborným pomocníkem obzvlášť při tvorbě podpůrných opatření 1.stupně, tedy opatření, která uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského pracoviště.

Kapitoly a autoři, které v publikaci najdete:

  • Děti se specifickými poruchami učení – Kamila Balharová
  • Žák s ADHD – Markéta Dobiášová
  • Dítě s narušenou komunikační schopností – Hana Václová
  • Žák s poruchou autistického spektra – Lenka Bittmanová
  • Nadané děti a žáci, možnosti jejich identifikace a rozvoje ve škole – Šárka Portešová
  • Žák s mentálním postižením – Lenka Michalíková
  • Dítě se sluchovým postižením – Tereza Hradilová
  • Žák se zrakovým postižením – Jana Janková
  • Specifika edukace dětí s tělesným postižením v předškolním a školním věku – Helena Kočová a Lenka Juříková
  • Žák s poruchou chování a emocí – Marta Štrincová

Publikace je určena především učitelům a asistentům pedagoga, ale potřebné informace v ní najde čtenář zabývající se problematikou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Koupit

© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia