PBIS: Podpora funkčního chování dětí a žáků ve škole

Systém pozitivní podpory chování (Positive Behavior Intervention and Support, dále PBIS) je implementační rámec, který byl vyvinut k tomu, aby pomohl školám postupně zavádět a dlouhodobě udržovat výzkumem ověřené intervence a principy v co nejefektivnější podobě. Díky implementaci PBIS je možné zajistit podporu všem žákům školy podle jejich potřeb. PBIS zlepšuje chování i akademické výsledky žáků, umožňuje budování kvalitních vztahů a pozitivního klimatu ve škole a přináší praktické rady a nástroje využitelné v každodenním životě školy. 

Podpora chování je poskytována v návaznosti jak na potřeby konkrétní školy jako celku, tak na potřeby jednotlivých žáků. Mezi jednotlivými školami tedy mohou existovat rozdíly v tom, jak intenzivní podporu chování budou poskytovat na níže popsaných úrovních podpory. Obecně by školy, které se potýkají s častými projevy nevhodného chování u většiny žáků, měly například zvážit časté zařazování nácviku seberegulace a socio-emočních dovedností do běžné výuky. Aby byla podpora chování vzhledem k časovým možnostem zaměstnanců školy co nejefektivnější, měla by být primární prevence výskytu nevhodného chování (neboli I. úroveň podpory) poskytována všem žákům školy, sekundární prevence (II. úroveň) zhruba pěti až patnácti procentům žáků školy a terciální prevence (III. úroveň) přibližně jednomu až pěti procentům žáků.

Jednotlivé úrovně podpory:

I. úroveň: Předchází vzniku nových případů nevhodného chování.

II. úroveň: Poskytováním více zaměřené, intenzivní a opakované pozitivní zpětné vazby či pomocí nácviku vhodného chování a dalších dovedností v menší skupině žáků snižuje počet stávajících případů u žáků s opakujícím se nebo intenzivnějším nevhodným chováním.

III. úroveň: Poskytováním nejvýše individualizované týmové podpory snižuje intenzitu a komplexnost takových projevů nevhodného chování, které jsou rezistentní vůči předchozím snahám, popř. u nichž je možné předem určit, že jejich vyřešení snahami v oblasti primární a sekundární prevence není pravděpodobné.

 

© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia