Infografiky - náročné chování ve školách

Náročné chování je zastřešující pojem pro chování dětí, které se výrazně odlišuje od očekávaného chování pro daný věk a negativně ovlivňuje učení a vztahy ve škole.

Učení a chování jsou úzce spojené nádoby – neřešené problémy v učení mohou vést k problémům v chování a naopak, problémy v chování mají negativní dopad na učení. Efektivní řešení náročného chování (nejlépe formou prevence a včasné intervence) vede k lepším vzdělávacím výsledkům dětí a je tak významným nástrojem prevence školního neúspěchu a předčasných odchodů ze vzdělávání.

Přestože příčiny náročného chování mohou pramenit z různých prostředí, potřeby dětí jsou v nich identické. Tato skutečnost je klíčovým východiskem pro podporu duševního zdraví dětí ve školním prostředí. Potřeba naplnění základních lidských potřeb je vlastní všem lidem. Díky vyvíjející se psychice má na děti oproti dospělým výraznější negativní dopad stres, který v souvislosti s nenaplněním těchto potřeb prožívají.

Je-li škola prostředím, které dítěti dává jistotu, je strukturované a předvídatelné, nabízí přijetí, uznání a úctu ze strany spolužáků i vyučujících, vytváří vhodné podmínky pro učení všech dětí, i těch, jejichž základní potřeby nejsou naplňovány v prostředí rodiny. A naopak, je-li škola prostředím, které některé z uvedených potřeb nenaplňuje, způsobuje stres, který může vyvolat náročné chování i u dětí, jejichž základní potřeby jsou v rodinném prostředí naplňovány.

Nenaplňování základních potřeb působí stres. Nejvíce ohrožující je stres chronický, který dítě vlastním úsilím nemůže ovlivnit. Náročné chování dítěte tak bývá způsobem snahy o dosažení rovnováhy, která je stresem narušena.

obrázky:

© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia