Infografiky - inkluze

Co je to inkluzivní vzdělávání? V čem spočívá podstata tzv. inkluzivní reformy účinné od září školního roku září 2016/2017? Co jsou to speciální vzdělávací potřeby a na jaká podpůrná opatření mají děti se speciálními vzdělávacími potřebami nárok?

Novela školského zákona č. 82/2015 (tzv. inkluzivní) nezavedla od 1. září 2016 inkluzi v českých školách. Přinesla však několik zásadních změn v přístupu k podpoře dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a financování v potřebné výši ze strany státu.

Každý žák se speciálními vzdělávacími potřebami má právní nárok na adekvátní podporu na základě svých individuálních vzdělávacích potřeb.

Druhy podpůrných opatření a jejich normovanou finanční náročnost vymezují právní předpisy. Podpůrná opatření 1. stupně poskytuje škola na základě vlastního vyhodnocení vzdělávacích potřeb žáka. O poskytování podpůrných opatření 2. – 5. stupně pak rozhoduje školské poradenské zařízení tzv. „Doporučením ke vzdělávání žáka se SVP“. Jedná se o pravomocné rozhodnutí orgánu veřejné moci, proti kterému je možné se odvolat v revizním řízení. Škola má povinnost takto přiznaná podpůrná opatření poskytovat. A stát garantuje jednotné financování přiznané podpory v potřebné výši z veřejného rozpočtu.

To vše se snažíme jednodušše a přehledně přiblížit v následujících infografikách.

obrázky:

© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia